Les excavacions són aquelles operacions que es realitzen al terreny per a portar a terme obres d’edificación (habitatges individuals, edificis, etc) o d’obra pública (via pública, obra civil, etc). En altres paraules, les feines d’excavación consisteixen en remoure el terra per establir els fonaments de l’obra.

Per això, els moviments de terres constitueixen una part integral prèvia a la construcció. Les excavacions també són necessàries per netejar volums de terreny durant la creació de soterranis o per realitzar obres vials i diverses xarxes, com la col·locació de canonades subterrànies.

A continuació, t’explicarem quins són els tipus d’excavacions més comuns a l’art de la construcció.

Aquests són els tipus d’excavacions segons el tipus de terreny

Tots els tipus d’excavacions d’una empresa de renomeada trajectòria, canvien segons la classificació de la feina i el tipus de terra. A continuació, et presentarem els més comuns:

– Tipus d’excavacions segons el tipus de material excavat

Un métode comú per a classificar la excavació és pel tipus de material excavat: terra vegetal, terra, roca, fems i altes materials sense classificar. Així, els tipus d’excavacions seran:

L’excavación de la terra vegetal

Consisteix en la remoció de la capa exposada de la superfície terrestre, inclosa la vegetació. És a dir, com que la capa superior del terra sustenta el creixement d’arbres i altra vegetació, aquesta capa conté més humitat de la que es troba per sota.

En altres paraules, per a que la capa inferior perdi humitat i sigui més fàcil de manipular, és convenient treure la capa superior del terra abans como sigui possible. Quan es realitza aquest pas, la capa superior del terra generalment s’emmagatzema.

Més tard, es restaura al lloc pel paisatgisme o per donar suport al creixement de la vegetació i controlar l’erosió.

Excavació de terra

És l’eliminació de la capa superior del terra per sobra de la roca. Freqüenment, es realitza aquest tipus de prodeciment per construir terraplens i fonaments. D’acord a tot això, la terra sol ser fàcil de moure amb tragelles o altres tipus d’equips de moviment de terres.

Per una altra banda, l’excavació de roques és l’eliminació d’una formació que no es pot excavar sense perforament i voladura. Qualsevol pedra rodona de més de 0,38 m³ es classifica generalment com roca.

Excavació de fang

Consisteix en l’eliminació de material que conté una quantitat excesiva d’aigua y brutícia indesitjable. De fet, la seva consistència ve donada pel percentatge d’aigua que conté.

Debut a la falta d’estabilitat sota càrrega, és estrany que es pugui fer servir fems a un terraplè. D’acord a això, la remoció d’aigua es pot aconseguir escampant fems sobrea un àrea gran i deixant-ho assecar, canviant les característiques del terre o estabilitzant el fems amb algú altre material, per a reduïr així el contigut d’aigua.

Excavació sense classificació

Es tracta de la remoció de qualsevol combinació de terra vegetal, terra, roca y fang. De hecho, las agencias contratantes utilizan con frecuencia esta clasificación. Aixó significa que el moviment de terres es realitza sense tenir en compte els materials trobats.

Gran part de l’excavació es realitza sobre una base sense classificar debut a la dificultat de diferenciar entre terra, fems i roca. Experts reomanen que l’excavació sense classificar es realitzi sense tenir en compte el porcentatge d’humitat i el tipud de material que es troba entre la superfície i la profundidat final.

– Tipus d’excavacions d’acord amb el propòsit de la feina

Les excavacions també poden classificar-se d’acord amb el propòsit de la feina, com desbrossament, calçada, drenatge, pont, canal, zapata, prèstam. En aquest cas, les agències contractants indiquen la naturalesa de l’excavación per la que es llançaran els materials. Així, els tipus d’excavacions seran:

El decapat

Generalment inclou la remoció de tot el material entre la superfície original i la part superior de qualsevol material que sigui acceptable per a un terraplè permanent.

L’excavació de la carretera

Es considera la part d’un tall de carretera que comenci on es van completar el desmunt i finalitza a la línia de la subrasant acabada o a la part inferior de la capa base. Normalment, el desmunt es fa part de l’excavació de la carretera.

Excavació de drenatge o excavació d’estructures

És la remoció de material trobat durant l’instal·lació d’estructures de drenatge que no siguin ponts. S’ha de destacar, que aquestes estructures a vegades es diuen drenatges menors i inclouen canonades i clavegueres per a carreteres.

Una claveguera generalment es defineix com qualsevol estructura sota d’una carretera amb una llum lliure de menys de 6 metros. Per una altra banda, el pont és una estructura que s’estén més de 6 metros.

Després d’instal·lar una canonada o claveguera, s’omple amb un material acceptable. Aquest material generalment s’obté d’alguna font que no sigui l’excavació de drenatge, que generalment no és acceptable i tampoc no és traballable.

L’excavació de ponts

Consisteix en l’eliminació de material trobat a l’excavació per a fonamentació i pilars. Normalment, l’excavació de ponts se subdivideix en excavació humida, seca i rocosa. La línia divisòria entre l’excavació humida i seca generalment s’indica per l’elevació del terreny, per sobre de la qual el material es classifica com sec i per sota del qual es classifica com humit.

Excavació de fonaments

Aquesta feina en general es fa amb la línia y el grau més detallats posibles, de manera que el formigó es pugui buidar sesa enconfrats. Encara que l’eliminació de formes estalvia diners, en general es requereix equip especial i feina manual més del normal per aquest tipus d’excavació.

Excavació prestada

Aquesta feina es realitza per obtenir material per terraplens o farcits d’una font diferent a l’excavació que es requereix. A la majoria dels casos, l’obtenció de material darrera de les línies de pendent es classifica com prèstam o com caixa de sorra, tot i que normalment es considera com obtenció de material d’una font fora del lloc.

La majoria de les especificacións prohibeixen el prèstam fins que s’hagi completat tota l’excavació que es requereix. A alguns casos, la necessitat d’un material no disponible a l’excavació que es requereix fa necessari el prèstam

En general, es deu netejar un pou de prèstam de fusta i escombreries per després treure la capa superior del terra abans que es pugui excavar el material desitjat.

Les etapes per realitzar excavacions

 • Principalment l’equip humà realitza el desbrossament del terreny on es construirà l’estructura S’ha d’anar en compte de netejar la terra de tots els arbres, pastures i terra vegetal.
 • Seguidament, es procedeiz a relitzar l’excavació i l’anivellació de l’excavació. A aquest pas, es recomana anar en compte durant l’execució de les excavacions per evitar lliscaments de terra si l’excavació es fonda.
 • Després es pot col·locar un apuntalament o un blindatge de les parets de l’excavació. El blindatge és obligatori a partir d’una profunditat de 1,3 metros. Per la seva part, los fonaments de l’estructura no es col·loquen directament sobre el fons de l’excavació. Aquests fonaments poden ser degradats per la terra o per elements vegetals.
 • El fons de l’excavació, previ assentament i anivellació, es cobreixen amb formigó net de cinc centímetros de gruix.. Després, a sobre del formigó net endurit es col·loquen les armadures de fonamentació.

Els riscos més importants durant la realització de feines d’excavació són:

A continuació, es presenten els riscos més comuns a aquesta activitat:

 • Les persones es poden caure a l’excavació.
 • Col·lapse de materials, terra, roques.
 • Col·lapse de terrenys o edificacions adjacents.
 • Interferències i altres riscos derivats d’aquestes amb altres conduccions subterrànies (electricitat, gas, aigua, etc).
 • Inundacions.
 • Poden passar cops amb objectes i eines.
 • Col·lisions de vehicles.
 • Bolcada de la màquina pesada
 • Contaminació acústica.