Excavacions

Què són les excavacions?

Una excavació es pot definit com el conjunt d’operacions de moviment de terres que es fan a cel obert i que es realitzen per excavar i anivellar les zones on s’ha d’assentar l’obra.

Es poden fer de forma manual, on es fan servir bec i pales; o de forma mecànica, on s’utilitzen excavadores. El seu objectiu consisteix a assolir el plànol d’arrencada de l’edificació, és a dir, les fonamentacions.

Etapes de l’excavació

Localització d’instal·lacions subterrànies: mitjançant la maquinària específica, s’examinarà el terreny per comprovar si existeixen edificacions subterrànies.

Respecte a la llei de construcció: s’han de tenir en regla tots els permisos i objectius.

Protecció contra esfondraments: si cal, s’han de realitzar proteccions contra els esfondraments.

Delimitar els llocs de pas, d’excavació i d’acumulació de materials.

Extreure els materials dels llocs marcats: Els materials extrets es divideixen en:materials que es necessitaran més endavant per omplir rases o buits i materials que es retiren del tot.

Bombament i extracció de l’aigua: S’ha de fer de manera neta i ordenada.

Mantenir sempre la seguretat dels treballadors i de les estructures: Per això, s’han de portar a terme una sèrie d’inspeccions i s’ha de comptar amb l’ajuda de professionals tècnics que puguin garantir la seguretat de les excavacions.

excavacions-treball-terreny-obra
maquinaria-pesada-lloguer-residus-terres

Tipus d’excavacions

Buidatges: Procés en que el nostre plànol d’arrancada se situa per sota del terreny, amb la qual cosa hem d’eliminar la terra per arribar al pla que necessitem.

Terraplenat: El darrer tipus d’excavació que existeix, és el procés contrari totalment al buidatge del terreny, el terraplenat. Quan necessitem que la nostra fonamentació comenci per sobre del nivell del terreny, hem d’augmentar l’alçada del terreny, anivellant-la fins on ens cal.

Desmunts: Consisteix a eliminar tota mena de terres que quedin per sobre de la rasant del pla d’arrencada, és a dir, per sobre de la nostra línia imaginària on necessitem començar a construir.