Atès que els residus perillosos i no perillosos es gestionen de manera diferent, és essencial saber quins són els residus perillosos per complir amb les normatives vigents. En aquest sentit, containersmorales.com ofereix la millor informació per prevenir o reduir els seus efectes adversos.

Coneixent que tant els residus industrials com els domèstics es consideren perillosos, és important una gestió adequada dels residus. Les empreses de gestió de residus són fortes aliades en aquest sentit, ja que garanteixen la correcta eliminació d’aquests materials.

A continuació, t’expliquem què són els residus perillosos i no perillosos i com distingir-los als sectors domèstics, privats i industrials.

Què són els residus no perillosos?

Aquests residus es poden presentar en forma sòlida o semisòlida, com cartró, fusta, ferralla, matalassos, verdures i residus alimentaris no infecciosos. A CONTAINERS MORALES S.A.es gestionen residus no perillosos i que no són perjudicials per a la salut ni el medi ambient.

Es classifiquen com:

  • Residus municipals: residus generats per llars, oficines, comerços i indústries de serveis.
  • Residus inerts: residus que no experimenten canvis físics, químics o biològics significatius, és a dir, no són solubles ni combustibles i no reaccionen físicament ni químicament. No és biodegradable i no contamina l’aigua ni el terra ni causa danys a la salut.
  • Residus de construcció i demolició: Es refereix a tots els residus generats a les obres de construcció i demolició.
  • Residus valoritzables no perillosos: materials com cartró, plàstic, paper d’embolicar, ferralla, etc., que solen lliurar-se a empreses de gestió de residus per al reciclatge.

Què són els residus perillosos?

Els residus perillosos són residus que suposen un risc per al medi ambient o la salut de la població local a causa de les seves propietats corrosives, reactives, explosives, tòxiques, inflamables, infeccioses o radioactives.

Es deriven dels sectors industrials, agrícoles, químiques i de serveis, així com de les activitats domèstiques quotidianes, ila gestió adequada és un veritable repte.

Algunos ejemplos de residuos peligrosos son:

  • Residus hospitalaris i biològics com xeringues, fluids corporals, vacunes, benes, dissolvents, reactius i mitjans de cultiu.
  • Residus industrials com dissolvents, oli usat reciclat, lubricants, bateries, residus bituminosos, quitrà, emulsions aquoses, tints i àcids.
  • Residus agrícolascom fungicides i insecticides.
  • Residus miners, per exemple, emissions atmosfèriques de xemeneies i dissolvents.

Legislació pertinent per regular aquests residus

A Espanya hi ha diverses lleis i decrets que estableixen un marc per regular aquests residus. En concret, considerem el següent:

Aquestes lleis juguen un paper valuós a l’hora de classificar els residus com a perillosos o no perillosos.

Gestió adequada dels residus perillosos i no perillosos

Les indústries que generen residus perillosos tenen la responsabilitat de formar adequadament els seus empleats sobre els perills i la manipulació correcta d’aquests residus. A més, han de garantir el correcte tractament, emmagatzematge, depuració, eliminació o reciclatge dels residus per complir la legislació vigent.

Per tant, aquesta tasca es pot confiar a empreses de recollida de residus que tinguin els coneixements necessaris per distingir entre residus perillosos i no perillosos.

Una responsabilitat important dels garants de la recollida de residus és notificar a temps les autoritats mediambientals competents el tipus de residus que eliminaran, per tal d’assegurar-se que compten amb el personal i l’equip necessaris per eliminar els residus correctament.

Gestió de residus perillosos

Cal tenir en compte diversos factors a l’hora de manipular aquest tipus de residus. En primer lloc, només ho ha de fer personal qualificat.

D’aquesta manera s’evita la manipulació irresponsable, ja que les persones que manipulen residus perillosos han rebut la formació específica i necessària per fer-ho en les condicions de seguretat obligatòries.

En segon lloc, també cal esmentar que la manipulació de residus perillosos s’ha de fer sempre amb els materials i les eines necessaris. En aquest sentit, són principalment la roba i l’equip els que garanteixen que els residus perillosos no suposin una amenaça per a les persones que els manipulen i el seu entorn.

Finalment, també cal tenir en compte que cada residu perillós té els seus propis mètodes específics de maneig, que s’especifiquen a les normes de manipulació corresponents a cada cas.