Abans de construir a un terreny, és important tenir en compte alguns aspectes clau. De fet, el més important de tots és saber si el terreny és apte per a una edificació de qualsevol mena.

A més, cal validar que aquest espai compleixi amb les exigències legals per construir-hi. Si un terreny no té les condicions per ser urbanitzable, és impossible procedir amb la construcció.

Per tant, és fonamental saber quan és possible construir i quan no. Sens dubte, això permet estalviar temps, esforç i sobretot diners. Tenint en compte això, segurament et preguntes Què necessita un terreny per ser construïble? De fet, diverses coses.

Per això, a continuació, t’expliquem tot allò necessari de manera simple i clara. En general, quan necessites rebre informació d’aquest tipus, és complex acostar-se a les diferents entitats per sol·licitar-la. Per això, és possible encarregar aquesta tasca a un expert en el tema.

Ara bé, si el que és teu no és la construcció tampoc, llavors deixa tot en mans de Containers Morales SA. Aquesta empresa et brinda tot el que necessitis quant a excavació, moviment de terra, lloguers de contenidors i molt més.

Tipus de terrenys

Un factor clau per construir a un terreny es basa en conèixer quin és el més indicat en cada cas. D’acord amb això, has de saber que hi ha diversos tipus de terrenys. Ara mateix descrivim cadascun.

Terrenys urbans

Un terreny urbà és un terreny que es troba dins dels límits duna ciutat o àrea urbana. En general, aquest tipus de terreny està destinat a usos urbans com a habitatges, edificis comercials, industrials, institucionals, entre d’altres.

Aquests terrenys solen estar connectats a serveis bàsics com aigua, electricitat i clavegueram. Així mateix, tenen fàcil accés a les carreteres i altres infraestructures urbanes.

Amb freqüència, els terrenys urbans estan subjectes a regulacions i requisits de construcció més estrictes que els terrenys rurals. Tot això, per garantir la seguretat i la qualitat de vida dels habitants de la ciutat. Entre les qualitats que ha de tenir aquest terreny tenim:

  • Comptar amb dotacions i serveis bàsics.
  • Consolidació edificatòria: això vol dir que és indispensable que hi hagi una xarxa urbana a la zona on s’ubica el terreny per assegurar-se que el sòl sigui ferm.
  • Conformitat amb el plantejament.

Terrenys urbanitzables

Al moment de construir a un terreny, cal tenir en compte les àrees urbanitzables. Els terrenys urbanitzables són parcel·les de terra que compleixen els requisits legals i urbanístics necessaris per ser edificats.

Generalment aquests terrenys són idonis per construir cases, edificis comercials, parcs, carrers, etc. En altres paraules, són terres que es poden transformar en àrees urbanes o suburbanes.

Tot i això, perquè un terreny sigui considerat urbanitzable, ha de complir amb certs requisits. Per això, el procés d’edificació és molt més complex. Així mateix, els costos són força elevats.

Terrenys rústics o no urbanitzables

Els terrenys rústics o no urbanitzables són aquells que no compleixen els requisits legals i urbanístics necessaris per ser edificats.

Aquests terrenys estan destinats a usos agrícoles, ramaders o forestals. Per tant, no es poden transformar en àrees urbanes o suburbanes. En general, els terrenys rústics tenen restriccions per protegir el medi ambient, la biodiversitat i els recursos naturals.

A més, en la majoria de casos s’ubiquen a àrees remotes, fora de les zones urbanes. D’altra banda, cal esmentar que no tenen accés a serveis públics com aigua, electricitat, clavegueram i transport públic. Dins aquest tipus de terreny, hi ha 5 subtipus:

  • Finques agrícoles: són àrees rurals dedicades a lagricultura. Aquestes finques són utilitzades per a la producció d’aliments, com ara grans, fruites i verdures. A més, per a la cria d’animals, com ara bestiar o aus de corral. L’agricultura a finques agrícoles es realitza de manera tradicional o amb mètodes més moderns i tecnificats.
  • Finques ramaderes: són propietats rurals destinades a la cria i criança d’animals, principalment bestiar boví, oví, cabrum, entre d’altres. Aquestes finques poden incloure terres de cultiu per alimentar el bestiar, així com estructures per albergar els animals i per al maneig de la ramaderia.
  • Finques forestals: són propietats terrenals que es dediquen a la gestió i la conservació dels boscos i la seva explotació sostenible dels recursos forestals. Aquestes propietats són administrades per particulars o empreses. Bàsicament, el seu objectiu principal és maximitzar el rendiment econòmic a llarg termini mentre es protegeix el medi ambient.
  • Finques cinegètiques: són propietats agrícoles o rurals que es destinen a la caça. Aquests terrenys estan coberts de boscos i praderies. Generalment, s’utilitzen com a refugis per a la fauna silvestre. La caça a finques cinegètiques es realitza de manera controlada i està regulada per lleis i normatives ambientals. Aquestes finques també són utilitzades per conservar espècies en perill d’extinció.
  • Habitatges, masies i hotels rurals: espais rurals que han esdevingut habitatges o allotjaments turístics. Els masos són antics sítios de la regió mediterrània i solen ser construccions de pedra i fusta amb característiques arquitectòniques tradicionals.

Com es pot saber si es pot construir a un terreny?

Per construir a un terreny és indispensable conèixer qualsevol realitat urbanística i el seu estat registral.

La situació registral d’un terreny es refereix a la informació existent als registres públics sobre la propietat, límits, dimensions, càrregues i gravàmens del terreny en qüestió.

Aquesta informació es troba disponible al Registre de la Propietat. Allí, és on es registren els drets i obligacions relacionats amb la propietat dels béns immobles. La consulta de la situació registral d‟un terreny és important per conèixer la situació legal i financera abans d‟adquirir-la o edificar-la.

D’altra banda, la situació urbanística del terreny abasta les regulacions i restriccions urbanístiques que n’afecten l’ús i l’ocupació. Aquesta informació inclou aspectes com la zonificació del terreny, les normes de construcció i els usos permesos a l’àrea on es troba el terreny.

La situació urbanística també pot incloure informació sobre la disponibilitat de serveis públics com aigua, electricitat i clavegueram a l’àrea. Per obtenir aquesta informació, aneu directament al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament corresponent.

Perquè puguis construir a un terreny, cal catalogar-lo com a solar a l’ajuntament pertinent. Un solar és un terreny buit o sense construccions, que pot tindre la finalitat de construir en un futur.

La compra d’un solar pot ser una inversió a llarg termini, ja que el seu valor pot augmentar a mesura que augmenti la demanda de terrenys a la zona o es desenvolupin projectes urbanístics al seu entorn.

Factors a tenir en compte per saber si un terreny és edificable

Quan ja tens clara la manera de conèixer si és possible construir a un terreny, és important constatar que aquest sigui edificable. És a dir, que el terreny com a tal compleixi les condicions necessàries per edificar sense cap risc.

De fet, al moment de construir una casa, no serveix qualsevol tipus de terreny. Aleshores, has de tenir en compte alguns factors importants que esmentem ara mateix.

Orientació

L’orientació d’un terreny fa referència a la direcció en què es troba orientat el terreny respecte dels punts cardinals. L’orientació d’un terreny influeix en el seu ús i en la construcció que s’hi faci.

Per exemple, un terreny orientat al sud rebrà més quantitat de llum solar durant el dia, cosa que pot ser beneficiós com a factor important en la construcció d’un habitatge.

Assoleig

L’assoleig és la quantitat i la durada de llum solar que rep un terreny o una construcció durant el dia. Aquesta quantitat i durada de llum solar té a veure amb l’orientació del terreny, la presència d’obstacles com ara arbres o edificis propers i l’època de l’any.

L’assoleig és un factor important que cal considerar en la construcció d’un habitatge o una edificació. Bàsicament, influeix en la qualitat de vida dels seus habitants i en lús de lespai interior.

Pendent

El pendent d’un terreny es tracta de la inclinació del terreny pel que fa al nivell del terra. Es mesura en termes de percentatge o graus i pot ser positiva (quan el terreny puja) o negativa (quan el terreny baixa).

Un terreny amb un pendent pronunciat és més difícil de construir i mantenir, però també pot oferir vistes panoràmiques.

Sòl o terra

El terra és la capa superficial de la Terra que es troba sota la vegetació ia sobre de la roca. És un component clau del medi ambient i exerceix un paper important en la vida humana i en la biodiversitat.

La composició i les propietats físiques i químiques del sòl varien segons aquests factors. Això, alhora, influeix en la seva capacitat per sostenir la vida i en el seu ús com a terra cultivable o per a la construcció.

És important considerar la qualitat i les característiques del sòl abans de construir a un terreny, ja que això afecta la viabilitat i lèxit de la construcció.

Aigua

En el context d’un terreny, l’accés a l’aigua és un factor important que cal considerar. La presència de fonts d’aigua subterrània o superficial, com ara rius, rierols, aqüífers o pous, és determinant en la viabilitat d’un terreny per a la construcció.

L’accés a l’aigua també pot estar influenciat per factors com ara la ubicació geogràfica, la presència d’obstacles naturals o humans, i les lleis i les regulacions locals i estatals.

És important tenir en compte l’accés a l’aigua a l’hora d’avaluar la viabilitat d’un terreny.