movimiento-de-tierra

Els moviments de terra i la posterior remoció de terra és la primera etapa a la construcció de gairebé tot tipus d’obres De fet, la gama d’aquestes feines s’amplia i inclou la preparació del lloc, l’excavació d’un pou de fonamentació, de rases, la planificació, així com moltes altres operacions.

S’ha de dir, que la qualitat i durabilitat dels fonaments i les comunicacions col·locades al terra depenen en gran mesura de la qualitat del moviment de terra . En aquest sentit, es recomana que aquesta etapa de la construcció s’abordi de la manera més responsable possible.

A continuació, t’explicarem de manera breu en què consisteix aquesta activitat.

Varietat de moviments de terra a la construcció

Al començament, es complicar sobrestimar l’importància del moviment de terres a la construcció, perquè sense la seva implementació és impossible començar a construïr edificis, reparar carreteres, entre altres estructures d’enginyeria.

És precís anomenar, que la vida útil dels edificis depèn en gran mesura de la seva qualitat i del nivell de preparació de la superfície del terreny o lloc de construcció. Per això, el treball d’excavació realitzat a conciència és una garantia de que no hi haurà problemes durant l’operació d’edificis, torres de comunicació i altres obres.

De fet, per obtenir un bon resultat, la excavació de rases , pous per ciments, tuberies i cables d’aigua, es recomana realitzar-lo amb estricte conformitat amb la documentació del projecte.

En conseqüència, l’excavació de rases amb una excavadora pels ciments i la col·locació de comunicacions té una gran demanda. Tot i això, no oblidis que els omvimients de terra també inclouen les següents activitats:

 • La construcció de terraplens.
 • Neteja de depòsits.
 • Enfortiment de preses i riberes.
 • Arrancar arbres i soques.
 • Planificació del lloc en la construcció de carreteres
 • Farciment de llocs i aiguamolls.
 • Compactació, excavació, moviment de terra i molts altres.

Igualment, és necessari que sàpigues que tot el treball es porta a terme utilitzant diversos productes de construcció i equips especials, per exemple, l’excavació de rases, la nivelació de llocs, es realitzen amb una excavadora. Per la seva part, la neteja de cossos d’aigua es realitzen amb bombes de fang i els pous s’utilitzen per perforar forats.

movimiento-de-tierra-construccion

Classificaió de moviments de terra

Per comoditat, es classifiquen tots segons diferents criteris:

 • La naturalesa del treball realitzat.
 • Temps d’operació de moviment de terres.
 • Complexitats del perfil dels objectes.

Degut a la naturalesa dels moviments de terra, tots els objectes es divideixen en els següents tipus:

 • A granel: terraplens, turons, barreres contra el vent, muralles per plantar espais verds.
 • Realitzat per excavació: rases de drenatge, pous de drenatge, pous, trinxeres, rases.

Depenent del temps d’operació que realitze l’empresa especialitzada, els objectes es classifiquen de la seüent manera:

 • Temporals: trinxeres, pous, fundicions i altres estructures que “desapareixen” un cop finalitzada la construcció.
 • Permanent – camins, terraplens, camps de golf, estructurs de paisatgisme i alters objectes que realitzan les seves funcions de manera permanent.
 • Auxiliars – rases, rases per desguàs, rampes i alters objectes que puguin ser liquidats o deixats després de realitzar les seves funcions.

D’acord a la seva complexitat de perfil, la secció transversal d’una estructura de terra depen directament de quant de temps ha d’existir. D’una altra manera, els moviments de terra inclouen pous, terraplens, trinxeres, cavaliers, sins, talussos i reserves; tots difereixen en la manera de secció del perfil yi tamany.

Per regla general, els objectes temporals tenen un perfil més simple, mentre que els objectes amb una llarga vida útil tenen una secció més complexa.

trabajos-de-movimiento-de-tierra

Com realiztar una bona feina de moviments de terra?

Principalment, l’organització de moviments de terra estarà associada amb la planificació del projecte. A més a més, és necessari tenir en compte les característiques específiques d’un lloc (objecte) en particular a un assentament (ciutat) o regió.

De la mateixa manera, és necessari aconseguir una comprensió clara dels factors que poden afectar a les persones, equips especials i a l’estat del objecte. En conseqüència, totes aquestes condicions es poden dividir en diverses categories:

– Condicions locals

Primer, coneix les característiques del terreny, la probabilitat d’inundació, col·lapse i lliscament de capes, col·lapse d’esvorancs i cornises, destrucció d’estructures. Per aquesta raó, es podrien evitar accidents.

– Condicions generals

De seguida, observa les condicions d’Il·luminació, que permetin la posibilitat de cercar i localitzar el lloc de feina, evitant l’entrada de persones sense autorització.

– Moviments de terra amb equip especial

Certament, l’estat de les màquines, eines i equips de seguretat dels traballadors, garantitzarà la seguretat de l’obra. En altres paraules, reduirà la probabilitat d’accidents, situacions d’emergència, violacions de les regles d’operació per part d’operadors i asistents.

– Medi ambient

Posteriorment, és necessari comptar amb equips de comunicacions, xarxa d’enginyera, cables y línies elèctriques, canonades, carreteres y ferrocarrils. Sense cap dubte, aquest suport logístic és important per garantir una bona feina.

D’una altra manera, es requereix especial atenció a objectes específics ubicats directament a l’àrea de feina. Es a dir, aquests inclouen embornals, coves, erosió del terra, pous i edificis abandonats.

S’ha de destacar, que les regles per a moviments de terra obliguen a crear condicions per prevenir riscos laborals pel personal i per persones no autoritzades i no relacionades amb l’exercici de les feines. En aquest sentit, es prenen mesures en forma de:

 • Tancament i designació del lloc (pous, trinxeres, racons, terraplenes).
 • Creació de rutes de circumval·lació i desviament.
 • Disposició de mitjans de senyalització i informació (rètols, banderes i cintes, fonts de llum).
 • Organització d’un punt de pas a través del lloc de treball en absència de la possibilitat de crear un desviament.

Condicions per al cessament immediat del treball en cas de perill

Per qualsevol feina d’excavació és necessaria considerar la prevenció de riscos amb la retirada de persones i equips especials de l’excavació (o fora del lloc) davant l’ocurrència dels casos següents:

 • L’amenaça d’esfondrament o caiguda del terra en una rasa, pou, des d’un abocador.
 • L’amenaça de mal a les estructures de suport i suport d’edificis i estructures.
 • Detecció d’un objecte desconegut no marcat als esquemes i plans de comunicació, una estructura subterrània oculta sota terra.
 • Detecció de fuites i acumulació de gasos, líquids, substàncies potencialment perjudicials, inundacions, erosió.
 • Detecció dun objecte desconegut, possiblement explosiu.
 • El treball es pot reprendre només quan la font de perill s’elimina del tot.