La relació entre els moviments de terra i l’estabilitat de les estructures

Introducció:
Els moviments de terra són fenòmens naturals que ocorren constantment en el nostre entorn. Des de petites deformacions del sòl fins a lliscaments massius de terra, aquests moviments poden tenir un impacte significatiu en l’estabilitat de les estructures construïdes per l’ésser humà, com a edificis, ponts, carreteres i preses. Comprendre la importància dels moviments de terra i prendre mesures adequades per a mitigar els seus efectes és crucial per a garantir la seguretat i durabilitat de les nostres infraestructures. En aquest article, explorarem detalladament la relació entre els moviments de terra i l’estabilitat de les estructures, destacant la necessitat d’un enfocament integral en l’enginyeria civil.

Tipus de moviments de terra:

Existeixen diferents tipus de moviments de terra, cadascun amb les seves característiques i efectes específics en les estructures. És important comprendre aquests tipus per a avaluar i abordar els riscos associats. Alguns dels més comuns inclouen:
a) Subsidencia del sòl: La subsidencia ocorre quan el sòl s’enfonsa a causa de la compressió de les capes subjacents. Això pot deure’s a l’extracció d’aigua subterrània, la compactació del sòl o la consolidació de sediments. La subsidencia del sòl pot causar enfonsaments en els fonaments d’un edifici, la qual cosa al seu torn pot provocar esquerdes en els murs i deformacions estructurals.

b) Lliscaments de terra: Els lliscaments de terra són moviments de massa de sòl i roca que es desplacen pendent a baix. Poden ser lents o ràpids, depenent de diversos factors, com la inclinació del terreny, la quantitat d’aigua present i la cohesió del sòl. Els lliscaments de terra poden desplaçar o destruir completament una estructura, posant en risc la vida i la propietat.

c) Erosió: L’erosió és el procés de desgast i transport de sòl i roca per l’acció de l’aigua, el vent o altres agents naturals. L’erosió pot soscavar els fonaments o els pilotis d’un pont, afeblint l’estructura i comprometent la seva estabilitat.

d) Liqüefacció del sòl: La liqüefacció del sòl ocorre durant els terratrèmols, quan el sòl saturat perd la seva resistència i es comporta com un líquid. Això pot reduir dràsticament la capacitat portant del sòl, posant en risc l’estabilitat de qualsevol estructura present.

Efectes dels moviments de terra en les estructures:

Els moviments de terra poden exercir forces significatives sobre les estructures, la qual cosa pot portar a falles o danys en aquestes. Els efectes dels moviments de terra en les estructures poden variar depenent de diversos factors, com la magnitud i la velocitat del moviment, les característiques del sòl i la qualitat del disseny i la construcció de l’estructura. Alguns dels efectes més comuns inclouen:
a) Danys estructurals: Els moviments de terra poden causar danys directes a les estructures, com a esquerdes en els murs, deformacions, desplaçaments i col·lapses parcials o totals. Aquests danys poden comprometre la integritat estructural i la seguretat de les persones que utilitzen o habiten en aquestes estructures.

b) Danys en els fonaments: Els moviments de terra poden afectar els fonaments de les estructures, que són fonamentals per a la seva estabilitat. La subsidencia del sòl pot provocar assentaments desiguals en els fonaments, la qual cosa pot resultar en deformacions i esquerdes en l’estructura. Els lliscaments de terra poden desplaçar o destruir per complet els fonaments, deixant l’estructura vulnerable a col·lapses.

c) Inestabilitat del terreny circumdant: Els moviments de terra també poden tenir un impacte en el terreny circumdant a una estructura. Per exemple, els lliscaments de terra poden causar la deformació o desaparició de talussos naturals, la qual cosa al seu torn pot provocar el col·lapse d’estructures pròximes.

d) Risc per a la vida i la propietat: Els moviments de terra representen un risc significatiu per a la vida i la propietat. Quan les estructures col·lapsen o es tornen inestables a causa dels moviments de terra, les persones que les ocupen o es troben a prop poden resultar greument ferides o fins i tot perdre la vida. A més, els danys materials poden ser costosos i difícils de reparar.

moviments-excavaciones-trabajo-terreno-obra

Un enfocament integral en l’enginyeria civil

Avaluació de riscos i mesures preventives:

L’avaluació de riscos és un pas fonamental en el disseny d’estructures. És necessari realitzar estudis geotècnics exhaustius per a determinar les característiques del sòl i avaluar la seva estabilitat enfront dels moviments de terra. Aquests estudis ajuden a identificar les mesures preventives necessàries per a mitigar els efectes dels moviments de terra, com:
a) Construcció de sistemes de drenatge: La instal·lació de sistemes de drenatge adequats ajuda a controlar el nivell freàtic i evita l’acumulació d’aigua en el sòl, la qual cosa pot causar subsidencia o lliscaments de terra.

b) Millora de la resistència del sòl: En alguns casos, és possible millorar la resistència del sòl mitjançant tècniques d’estabilització, com la compactació, la injecció de materials o la consolidació del sòl.

c) Sistemes de contenció de lliscaments: En àrees propenses a lliscaments de terra, es poden construir sistemes de contenció, com a murs de contenció, ancoratges o sistemes de geotèxtils, per a prevenir o mitigar els lliscaments.

d) Disseny estructural adequat: És important dissenyar les estructures considerant els moviments de terra esperats en la ubicació específica. Això implica utilitzar materials i tècniques de construcció adequats, així com considerar la ubicació i les característiques del sòl en el disseny estructural.

e) Monitoratge continu: El monitoratge continu del terreny i les estructures existents és essencial per a detectar qualsevol canvi en les condicions del sòl i prendre mesures correctives a temps. Això pot incloure la instal·lació d’instrumentació geotècnica, com inclinómetros, extensòmetres i piezòmetres, per a monitorar la deformació del sòl, els nivells d’aigua i altres paràmetres rellevants. El monitoratge continu permet detectar signes primerencs de moviments de terra i prendre mesures preventives o de mitigació abans que es produeixin danys importants en les estructures.

Disseny estructural i flexibilitat:

Un aspecte clau en la construcció d’estructures estables és incorporar flexibilitat en el disseny. Les estructures rígides poden sofrir danys significatius a causa dels moviments de terra, ja que no tenen la capacitat d’adaptar-se a aquests canvis. D’altra banda, les estructures flexibles tenen la capacitat d’absorbir i adaptar-se als moviments de terra sense comprometre la seva integritat. Això implica utilitzar materials i tècniques de construcció que permetin una certa deformació controlada, així com considerar la ubicació i les característiques del sòl en el disseny estructural. En dissenyar estructures amb flexibilitat, es pot reduir el risc de danys greus i millorar la capacitat de resistir els efectes dels moviments de terra.

Planificació urbana i zonificació:

La planificació urbana i la zonificació adequades exerceixen un paper crucial en la mitigació dels efectes dels moviments de terra. És essencial evitar la construcció d’estructures en àrees propenses a lliscaments de terra, inundacions o altres esdeveniments geològics. La identificació i delimitació de zones de risc geotècnic, juntament amb regulacions i normatives clares, poden ajudar a prevenir la construcció d’estructures en àrees inapropiades. A més, és important considerar la infraestructura existent, com a sistemes de drenatge i control d’inundacions, en planificar i desenvolupar noves àrees urbanes. La implementació de mesures adequades de planificació i zonificació contribueix a reduir l’exposició de les estructures als moviments de terra i, en última instància, a garantir la seguretat de la població.

Conclusions:
Els moviments de terra són fenòmens naturals que han de ser considerats de manera integral en la planificació, el disseny i la construcció d’estructures. L’estabilitat de les infraestructures depèn en gran manera de la capacitat per a comprendre i mitigar els efectes d’aquests moviments. L’avaluació de riscos, la implementació de mesures preventives, la flexibilitat en el disseny estructural i una planificació urbana adequada són elements clau per a garantir la seguretat i durabilitat de les nostres estructures enfront dels moviments de terra. En abordar aquest tema de manera integral, podem construir un entorn construït més resistent i segur per a les generacions futures. La col·laboració entre enginyers, arquitectes, urbanistes i autoritats governamentals és fonamental per a aconseguir una gestió efectiva dels moviments de terra i garantir l’estabilitat de les nostres estructures en un entorn en constant canvi.

construccion-obras-terreno-preparar-movimento-tierra